• Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • 9,2 / 10 klantbeoordeling van 10.000 klanten

Actievoorwaarden PrimaDonna Award
PRIMADONNA AWARD 2017

Artikel 1 Algemeen

1. De wedstrijd naar aanleiding van de uitreiking van de “PrimaDonna Award” (hierna de “Wedstrijd') is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Van de Velde NV met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg 4 (hierna de “Organisator”), en is onderhevig aan de voorwaarden vervat in dit reglement en het Belgische recht.

2. De Wedstrijd begint op 1 april 2017 om 00:00 uur en eindigt op 31 mei 2017 om 24:00 uur.

3. Deelneming aan de Wedstrijd staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en woonachtig is in België, Nederland, Duitsland of Frankrijk, met uitzondering van de Organisator; haar personeelsleden en dochtervennootschappen; klanten van de Organisator of personeelsleden van deze klanten; Selligent en haar personeel of aangestelden en elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Wedstrijd.

4. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan de Wedstrijd, de bloed- en aanverwanten in de eerste graad, van de personen die in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.

5. De deelname is persoonlijk. Elke deelnemer kan (per geldig e-mailadres) slechts 1 maal deelnemen.


Artikel 2 Persoonsgegevens

1. Om mee te doen aan de Wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, enz.) in te vullen.

2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden gebruikt conform onze privacyverklaring en zullen – behoudens jouw uitdrukkelijke toestemming – enkel worden aangewend in het kader van de Wedstrijd.

4. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen, kan de Organisator noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.


Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen

1. De wedstrijd loopt van 1 april 2017 00u00 tot en met 31 mei 2017 om 24u00. Stemmen uitgebracht buiten die periode worden niet meegeteld.

2. De wedstrijd is toegankelijk op de website www.primadonna.com/nl/primadonna-award-2017, of via stemkaartjes die in de deelnemende winkelpunten ter beschikking worden gesteld.

3. De deelnemer heeft de mogelijkheid om in het kader van de PrimaDonna Award zijn/haar stem uit te brengen op één van de deelnemende winkelpunten in zijn/haar land van domicilie, namelijk België, Nederland, Duitsland of Frankrijk.

4. Bij het stemmen zal de deelnemer tevens de volgende schiftingsvraag moeten beantwoorden: ‘Hoeveel personen hebben in België/Nederland/Duitsland/Frankrijk hun stem uitgebracht voor hun favoriete Lingerie Styling zaak in het kader van de PrimaDonna Award?’

5. Onder andere op basis van deze stemming worden, in het kader van de PrimaDonna Award, per land 5 winkels uitgeroepen tot ‘Lingerie Styling zaak met de beste paskamerservice’ conform de voorwaarden zoals uiteengezet op de website www.primadonna.com.


Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1. De selectie van de winnaars gebeurt als volgt: Ten eerste moet de deelnemer gestemd hebben op één van de 5 Lingerie styling zaken met de beste scores en ten tweede moet het antwoord van de deelnemer op de schiftingsvraag het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benaderen. Hierbij zal het dichtste cijfer hoger dan het correcte antwoord voorrang hebben op een even dicht cijfer lager dan het correcte antwoord. In geval van een ex aequo wint de deelnemer van de winkel met het hoogste aantal stemmen.

2. De winnaars worden op de hoogte gebracht via een e-mail in de loop van september 2017 en worden eveneens bekendgemaakt op de PrimaDonna website.

3. Winnaars moeten binnen 90 dagen aanspraak maken op hun prijs, anders vervalt deze. Indien een prijs buiten de schuld van de organisator niet binnen 3 maanden na einde van de wedstrijd is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de Organisator.


Artikel 5 Prijs

1. Per land wordt 1 winnaar bepaald die recht heeft op een jaar lang gratis lingerie onder de vorm van 6 vouchers ter waarde van €125 in te ruilen tegen 6 setjes van één van de volgende merken: Marie Jo, Marie Jo L’Aventure, PrimaDonna of PrimaDonna Twist.

2. Er zijn 6 voucher per consument beschikbaar, derhalve 6 per land en 24 in totaal.

3. De prijs kan worden opgehaald door de winnaar persoonlijk in het winkelpunt waarop hij/zij gestemd heeft op vertoon van de identiteitskaart van de deelnemer en de e-mail van Organisator die de deelnemer bevestigd dat hij gewonnen heeft. Deze gegevens moeten overeenkomen met de persoonsgegevens die werden ingegeven bij het uitbrengen van de stem.

4. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.

5. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.


Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Organisator en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.

2. Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemingsvoorwaarden in zonder enig voorbehoud.


Artikel 7 Rechten organisator

1. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de Wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of dit wedstrijdreglement en/of de prijzen van de Wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

3. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem dat zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.

4. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de service geleverd in deelnemende winkelpunten.


Artikel 8 Contact

1. Over de Wedstrijd wordt, buiten de deelname zelf, geen enkele communicatie gevoerd.

2. Er zal geen enkele betwisting aanvaard worden over bepaling van de winnaars, het verloop van de Wedstrijd of enige andere procedure in het kader van deze Wedstrijd.

3. De deelnemers die een kopie van huidige wedstrijdvoorwaarden wensen te ontvangen, dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: “PrimaDonna Award” , marketing afdeling, Van de Velde NV, Lageweg 4, B-9260 Schellebelle of te mailen naar primadonna-award@vandevelde.eu.